מדיניות וורטקס

הנהלת וורטקס החליטה לשפר את איכות העבודה ולהטמיע את העבודה על פי  דרישות התקן הבינלאומי  לניהול איכות  9001:2015 ISO, ואיכות הסביבה ISO 14001:2015

החברה תטמיע את ניהול האיכות ושיפור בכל תחומי פעילותה בארץ.

 

הכללים שעל פיהם נתחייב לפעול:

 • עמידה בחוקים, צווים ותקנות הישימים לבטיחותם, איכותם וביצועיהם של המוצרים
 • ניהול מערכת איכות עפ"י דרישות ת"י ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
 • ביצוע יעיל ואפקטיבי של התהליכים ברמה מקצועית ושאיפה למצוינות ושיפור מתמיד
 • תיאום מלא לדרישות לקוח ולשביעות רצונו
 • בקרה מתמדת על מתן שירות ואיכות המוצרים
 • הובלת סקרי הנהלה להבטחת התאמתה ויעילותה של מערכת האיכות
 • הבטחת זמינות משאבים נחוצים לניהול ובקרה של מערכת האיכות והכשרת כח אדם
 • ייקבעו מטרות ויעדים אחת לרבעון וייבדקו אחת לחציון כדי לבדוק עמידה בהם.
 • לפתח מוצרים, שרותים ותהליכים שיאפשרו הקטנה של צריכת משאבים מתכלים וחומרי גלם בעלי השפעה על הסביבה ולשאוף לביטול השפעות מסוכנות על הסביבה כתוצאה מפעילות החברה.
 • לפעול להגברה של המודעות לצורך בהגנה ובשיפור הסביבה. אנו נבטיח שכל העובדים וקבלני המשנה של החברה הנם בעלי מודעות להשפעת פעילות החברה ועבודתם על הסביבה ומטמיעים את מדיניות החברה ואת המטרות והיעדים בנושאי ניהול סביבה.
 • לפעול בהתאם לחוקים ולתקנות במדינת ישראל ודרישות בינלאומיות אחרות להגנה על הסביבה, החלות על פעילות החברה והמוצרים.
 • להטמיע את מערכת ניהול הסביבה בכל הפעילויות העסקיות של החברה.
 • לפעול בשיתוף עם לקוחות וספקים של החברה כדי לעזור להם לשפר את ההשפעה של פעילותם העסקית על הסביבה במיוחד בנקודות הממשק עם פעילות החברה.